(1)
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, 79-82.