(1)
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Π. Ολίγαι τινές χριστιανικαί επιγραφαί. ΔελτίονΧΑΕ 1894, 2, 82-86.