(1)
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Γενικαί Συνελεύσεις. Έκθεσις των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 1892 - 31 Δεκεμβρίου 1892. ΔελτίονΧΑΕ 1894, 2, 101-106.