(1)
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π. Έγγραφον της Γενικής Εφορείας των Αρχαιοτήτων και Μουσείων προς τον Σύμβουλον της Χριστιανικής Εταιρείας κ. Αντώνιον Βούρον. ΔελτίονΧΑΕ 1894, 2, 150.