(1)
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του 1897. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 3, 53-59.