(1)
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1900. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 4, 28-66.