(1)
ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901. ΔελτίονΧΑΕ 2013, 4, 73-84.