Μισαηλίδου (Missailidis) Α. (Anna) Γ. (George). (2018). Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39. https://doi.org/10.12681/dchae.13778