ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS) Γ. (2018). Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 67–82. https://doi.org/10.12681/dchae.18469