ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (Anna MISSAILIDIS) Ά. (2018). Ο Πύργος στο Πιτυός της Χίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 251–268. https://doi.org/10.12681/dchae.18561