ΠΟΛΥΒΙΟΥ (Miltiadis POLIVIOU) Μ. (2018). Η τυπολογία των συνεπτυγμένων Αθωνικών ναών στο Πήλιο κατα την όψιμη Τουρκοκρατία (1700-1881). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 269–280. https://doi.org/10.12681/dchae.18562