ΚΟΥΜΟΥΣΗ (Anastasia KOUMOUSSI) Α. (2018). Η λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα και ο Θωμάς Παλαιολόγος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 39, 439–457. https://doi.org/10.12681/dchae.18579