ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA) Κ., & Ντέλλας (Giorgos NTELLAS) Γ. (2019). Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, 139–160. https://doi.org/10.12681/dchae.21819