Machabeli, K. (2019). Παράσταση ηγεμόνα στα ανατολικά σύνορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας: η παράσταση του Άσοτ Κούχι του Τµπέτι στη Γεωργία. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 40, 179–192. https://doi.org/10.12681/dchae.21821