ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2021). Πρωτοσέλιδα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 41, Ι-ΧΙΙΙ. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/26173