MASTROCHRISTOS (Νικόλαος ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ) N. (2023). Βυζαντινά μολυβδόβουλλα από τη Ρόδο. Ι. Ανασκαφικά ευρήματα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 42, 327–338. https://doi.org/10.12681/dchae.32435