ΓΚΙΟΛΕΣ Ν. (2011). Οι Δέκα Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων, η εποχή επανεμφάνισής τους και τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών μαρτυρίων τους. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 23, 83–98. https://doi.org/10.12681/dchae.345