ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. (2011). Ο Greco του Antonio Palomino. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 29, 185–194. https://doi.org/10.12681/dchae.619