ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ. Ε. (1960). Ο ζωγράφος Φράγκος Κατελάνος εν Ηπείρω. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1, 40–54. https://doi.org/10.12681/dchae.704