ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (1972). Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 27-38). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, 82–129. https://doi.org/10.12681/dchae.810