ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Ν. Β. (1972). Ο ναός του Άϊ-Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης (πίν. 43-52). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, 146–168. https://doi.org/10.12681/dchae.812