ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΜΚΑ Α. (1972). Η τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου την εποχή της Αναγέννησης (Laurent. LXXIV, 7) (πίν. 53-56). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 6, 169–179. https://doi.org/10.12681/dchae.813