ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OEKLAND Σ. (1974). Οι τοιχογραφίες της Αγίας Άννας στο Αμάρι. Παρατηρήσεις σε μία παραλλαγή της Δεήσεως (πίν. 7-10). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, 31–57. https://doi.org/10.12681/dchae.827