ΜΟΥΡΙΚΗ Ν. (1974). Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 7, 79–119. https://doi.org/10.12681/dchae.831