ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (1979). Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου (πίν. 99-102). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 9, 249–260. https://doi.org/10.12681/dchae.879