ΓΟΥΔΑΣ Μ. (2013). Βυζαντιακά γράμματα της εν Άθω Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ορισμός του δεσπότου Δημητρίου του Παλαιολόγου. Απολυθείς κατά μήνα Ιούλιον της Ι’ ινδικτιώνος του 6970=1462 έτους. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 35–48. https://doi.org/10.12681/dchae.1317