ΖΩΓΡΑΦΟΣ Π. Γ. (2013). Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 49–61. https://doi.org/10.12681/dchae.1318