ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π. (2013). Περί της μη τελέσεως γάμων τον Μάϊον. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 77–78. https://doi.org/10.12681/dchae.1321