ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. (2013). Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3(1-2), 79–82. https://doi.org/10.12681/dchae.1322