ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (1894). Μουσείον Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις 1893. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 32–62. https://doi.org/10.12681/dchae.1516