ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ Δ. Γ. (1894). Η Παναγία των Αθηνών. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 80–81. https://doi.org/10.12681/dchae.1519