ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ Π. (1894). Ολίγαι τινές χριστιανικαί επιγραφαί. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 82–86. https://doi.org/10.12681/dchae.1520