ΒΟΥΛΙΣΜΑΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε. (1894). Ολίγα τινά περί της χρονολογικής σημειώσεως επί της των Βενετών Αλώσεως των Αθηνών. Απάντησις Γ. Λαμπάκη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 95–99. https://doi.org/10.12681/dchae.1523