ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α., ΠΛΑΤΥΣ Ι. Γ., & ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ. (1894). Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 112–115. https://doi.org/10.12681/dchae.1527