ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (1894). Αι εν τη μονή Φιλοθέης καταστραφείσαι πολύτιμαι βυζαντιακαί χριστιανικαί αρχαιότητες και αγιογραφίαι. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 136–146. https://doi.org/10.12681/dchae.1533