ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Π. (1894). Έγγραφον της Γενικής Εφορείας των Αρχαιοτήτων και Μουσείων προς τον Σύμβουλον της Χριστιανικής Εταιρείας κ. Αντώνιον Βούρον. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 150. https://doi.org/10.12681/dchae.1536