ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α., & ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. (1894). Έγγραφον προς την Γενικήν Εφορείαν των Αρχαιοτήτων και Μουσείων. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 151. https://doi.org/10.12681/dchae.1537