ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2013). Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Μουσείον κατά το έτος 1897. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 3, 119. https://doi.org/10.12681/dchae.1561