ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (2013). Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 4, 73–84. https://doi.org/10.12681/dchae.1586