ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. (2013). Σπάνιες παραστάσεις από το βίο των αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων στο καθολικό της μονής των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 34, 203–214. https://doi.org/10.12681/dchae.1719