ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ., & ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. (2011). Νικόλαος Δρανδάκης. Ο βίος, η προσωπικότητα και το επιστημονικό του έργο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 27, 9–12. https://doi.org/10.12681/dchae.511