ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). (2016). Συντομογραφίες. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 35, XI. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5442