ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. (2013). Αντώνιος Μομφερράτος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1(2), . https://doi.org/10.12681/dchae.1699