ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ Σ., & ΧΑΛΚΙΑ Ε. (2014). Πρακτικά Ημερίδας. Από το Βυζάντιο στη νεώτερη εποχή: παράδοση και ανανέωση στην τέχνη. Μνήμη ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 33, 345–346. https://doi.org/10.12681/dchae.1263