ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. (2014). Η ανανέωση της βυζαντινής παράδοσης στα χειρόγραφα εικονογραφημένα χρησμολόγια του 16ου αιώνα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 33, 391–404. https://doi.org/10.12681/dchae.1271