Μισαηλίδου (Missailidis) Α. (Anna) Γ. (George). Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, 2018. DOI: 10.12681/dchae.13778. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/13778. Acesso em: 24 μαρτίου. 2023.