ΚΟΥΜΟΥΣΗ (Anastasia KOUMOUSSI) Α. Η λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα και ο Θωμάς Παλαιολόγος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 439–457, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18579. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18579. Acesso em: 10 ιουνίου. 2023.