ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA) Κ.; Ντέλλας (Giorgos NTELLAS) Γ. Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 40, p. 139–160, 2019. DOI: 10.12681/dchae.21819. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21819. Acesso em: 24 μαρτίου. 2023.