ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Βυζαντινά κιονόκρανα με ανάγλυφα ζώα (πίν. 27-38). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, p. 82–129, 1972. DOI: 10.12681/dchae.810. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4507. Acesso em: 1 ιουλίου. 2022.