ΣΑΜΑΛΤΑΝΟΥ-ΤΣΙΑΜΚΑ Α. Η τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου την εποχή της Αναγέννησης (Laurent. LXXIV, 7) (πίν. 53-56). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, p. 169–179, 1972. DOI: 10.12681/dchae.813. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4510. Acesso em: 27 ιουνίου. 2022.